Baan Kanta - รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 1 24-05-2021
ZOOM Meeting กับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) หัวข้อ "รู้เท่าทัน​สื่อ" ตอนที่​ 1 24 พฤษภาคม​ 2564 9:30 - 10:00 น.
เรียนรู้ว่ามีสื่ออะไรบ้าง ​และแยกแยะระหว่าง​สื่อจริงกับสื่อปลอม