Baan Kanta - วาดรูปทรงบนคอมพิวเตอร์​ 16-06-2021
วาดรูปบนคอมพิวเตอร์​ Khan Academy
สนใจและชื่นชอบ​การเรียนด้านนี้เป็นพิเศษ​ เริ่มวาดจากสามเหลี่ยม​จนมาเป็นรูปทรงหุ่นมนุษย์​แบบครึ่งตัว

by ปิยา on Jun 16, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page