Baan Kanta - รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 2 25-05-2021
ZOOM Meeting กับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) หัวข้อ "รู้เท่าทัน​สื่อ" ตอนที่​ 2 เรื่อง คิดก่อนแชร์​ 25 พฤษภาคม​ 2564 เวลา 9:30 - 10:00 น.
คิดก่อนแชร์​