Baan Kanta - เรียนรู้ Computing: Patterns, Colors in Randomness 28-04-2021
เรียนรู้​เทคโนโลยี​คอมพิวเตอร์​ผ่าน Khan Academy > PIXAR IN A BOX
เรียนรู้​สีสัน patterns ต่าง​ๆ และ​การไล่สีตามแสงและเงา

by ปิยา on Apr 28, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง