Minecraft Education เล่นเกมส์ได้ประโยชน์
Minecraft Education ผ่านอีกด่านแล้วครับ
จีโอ้ชอบเล่น Minecraft education เล่นผ่านด่านก็จะได้ใบ Certificate เล่นเองผ่านเอง ถ้างง อ่านไม่ออกก็เรียกพ่อแม่ช่วยแปลให้ 
 
และชอบเล่นเกมส์ Minecraft สร้างบ้าน สร้างตึก