Coding
 
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของโลกอนาคต
 
อุปกรณ์
  • บอร์ดเกมส์
  • ปริ้นสื่อเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
กติกา
  • เรียนรู้ และฝึกการปฏิบัติตามกฏ กติกาของแต่ละเกมส์
สิ่งที่ได้
  • ทักษะการโค้ดดิ้ง เป็นพื้นฐานทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่เด็กรุ่นใหม่ต้องมีติดตัวไว้
  • ความพยายาม แก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนเส้นทาง มุมมอง เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
  • ฝึกการค้นหาคำตอบที่หลากหลาย ไม่จำกัดแค่คำตอบเดียว 
  • คิดนอกกรอบ ไม่ค่อยทำตามกติกา สร้างกฎใหม่เอง