Coding
เรียน Coding เรียนรู้ทักษะความคิด การวางแผน อย่างเป็นระบบ
การเรียน Coding จะช่วยเน้นการพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล เน้นให้เด็ก ๆ มีหลักการวางลำดับขั้นตอนการคิด กระบวนการ เพื่อบูรณาการกับชีวิต และศาสตร์อื่น ๆ รู้จักคิดแบบเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอน ทำงานเป็นกระบวนการ มีเหตุผล รู้แนวทางการแก้ปัญหา เข้าใจความซับซ้อนของปัญหา โดยใช้หลักการพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ