Death Star Angles
เล่นเกมส์ค้นหาค่ามุมต่างๆจากการคำนวณ​ การสังเกตุ​  การเปรียบเทียบ​
รู้จักคิดวิเคราะห์​ในการหามุมในลักษณะ​ต่างๆจากเงื่อนไข​ที่กำหนด

by Ali Bros Stories on Sep 16, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page