Library
Reading time at the library
ปลูกฝังการรักการอ่าน
       1. ส่งเสริมการรักการอ่าน 
       2. ส่งเสริมกิจกรรมยามว่าง 
       3. เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ด้านขนมธรรมเนียม ประเพณี จิตใจ อารมณ์ ความคิด ตลอดจนจินตนาการผ่านตัวหนังสือ