Organic vegetables
Organic vegetables ผักออแกนิกเก็บจากสวนในศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ขุนวาง เรียนรู้ชนิดของผักเช่น ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักสลัดใบเขียว และแดง ลักษณะการปลูกแบบปลอดสาร ฝึกการทานผักใบเขียวเพื่อสุขภาพตั้งแต่เด็กรู้จากรสชาติของผักในวัยขวบปีแรกทำให้คุ้นเคยกับการทานผักง่ายขึ้นจึงรักการทานผัก รู้จักคำว่าผักปลอดสารและลักษณะการปลูกว่าต่างจากผักที่ไม่ปลอดสารอย่างไร