Blog

สังเกตสิ่งมีชีวิตรอบตัว

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

วันนี้เราสังเกตการป้องกันตัวของกิ้งกือ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
สร้างของเล่นจากกระดาษ

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

นำกระดาษเหลือใช้มาตัดและติดกาวเป็นของเล่นที่ต้องการ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ระบายสีจากสีธรรมชาติ

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

ใช้ดอกไม้สดมาวาดบนกระดาษจะเกิดสีธรรมชาติติดขึ้นมา

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...