Blog

วันอาทิตย์..กิจกรรมตามอัธยาศัย ของ ยาใจ

by ศรีไพร on Jun 07, 2020

หลังจากตื่นนอนก็ไปรดน้ำผักและไปวิ่งออกกำลังกายกับพ่อและน้องชาย แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้า

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
วันนี้มีกิจกรรมภาษาไทย- ฝึกเขียนตามรอยพยัญชนะ ก, ข - ท่องก.

by ศรีไพร on Jun 07, 2020

ตื่นนอน 6 โมงเช้า ทำภาระกิจประจำวันเสร็จจะไปวิ่งออกกำลังกายกับพ่อแล้วก็กลับมารับประทานทานเช้า

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เล่นนอกบ้าน

by อาซีซะห์ on Jun 06, 2020

หลังจากเล่นในบ้านแม่ก็ขอชวนพามานอกบ้านบ้าง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
วันนี้วันเสาร์กิจกรรมตามอัธยาศัย.. ของพี่โฟกัส เด็กโฮมสคูล( Home school)ระดับประฐมวัย( อนุบาล3)

by ศรีไพร on Jun 06, 2020

-หลังตื่นนอนทำกิจวัตรประจำวัน( ล้างหน้า- แปรงฟัน- เข้าห้องน้ำ- รับประทานอาหารเช้า)เสร็จ ก็จะไปรดน้ำผัก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...