Blog

Unnop
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

by Unnop on Jun 08, 2012

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ (เผื่อว่าครอบครัวใดต้องการจัดแบบอิงหลักสูตรแกนกลางใช้อ้างอิงดูเป็นแนวทางในการเขียนแผน, จัดการศึกษานะคะ)[break]

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แนวทางการเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

by Unnop on May 31, 2012

ตัวอย่างแนวทางการเขียนหลักสูตร/แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว เขียนโดย กนกพร สบายใจ (แม่นิ่ม) ตรวจทานโดย อาจารย์ ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์ นักวิชาการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.[break]

ดาวน์โหลดไฟล์ .doc ได้ที่นี่ค่ะ แนวทางการเขียนหลักสูตร/แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

by Unnop on May 30, 2012

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการศึกษาหลักที่มีความสําคัญในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยแทนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นในระบบการศึกษาและในโรงเรียน จึงทําให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน กระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงแพร่หลายในสังคมไทยอีกครั้งเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ และแนวคิดนี้ยิ่งแพร่หลายมากขึ้น เมื่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รองรับและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการ

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
บทความการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดโฮมสคูล

by Unnop on May 29, 2012

เป็นบทความที่น่าอ่านมากสำหรับผู้ทำโฮมสคูล ผู้อยากเริ่มต้นทำโฮมสคูล และผู้สนใจทั่วไปค่ะ โดยเป็นข้อมูลจากการศึกษาวิจัยประสบการณ์การจัดโฮมสคูลของประเทศต่างๆ (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) จึงมีข้อมูลเบื้องต้น ตัวอย่างขอบเขตและกฎหมายของประเทศ (และรัฐ) ต่างๆ และข้อคิดเกี่ยวกับโฮมสคูลที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ[break]

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ค่ะ
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap1.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap2.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap3.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homesch...

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
ทำโฮมสคูลควบคู่ระบบโรงเรียน

by Unnop on May 29, 2012

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูล (Home School) นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่กฎหมายเปิดโอกาสให้พ่อแม่มีส่วนจัดการศึกษาให้ลูก ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของพ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทยจำนวนมากด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็น ขาดความศรัทธากับระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน...ไม่มั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนและครูผู้สอน...ลูกเป็นเด็กพิเศษระบบการศึกษาปกติไม่สามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้...พ่อแม่สามารถใช้เวลาอยู่กับลูกได้อย่างเต็มที่เพิ่มพูนความอบอุ่นในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น...ห่วงใยในสวัสดิภาพความปลอดภัยของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพ การติดเชื้อโรคจากเพื่อน (หากเป็นเด็กเล็ก) การถูกทำร้ายร่างกา

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
วิถึสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

by Unnop on May 29, 2012

โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพลตรีนายแพทย์ สฤษดิ์วงศ์ และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ที่จะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ด้วยเชื่อมั่นว่า การแก้ไขปัญหาในสังคมจักต้องอาศัยวิธีคิดที่มีลักษณะสร้างสรรค์ (Innovative) และมีจินตนาการ (Imaginative) นับแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 มูลนิธิมีแนวทางการดำเนินงานคือ กระตุ้นประสาน และส่งเสริมให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ เ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

by Unnop on May 28, 2012

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) บรรยายโดย ผศ.ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา @การประชุมสัมมนา "สิทธิบ้านเรียนไทย เสรีภาพใหม่ของการศึกษาทางเลือก" เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2555 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[break]

การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...