Blog

สังเกตเรียนรู้ การใช้เครื่องพิมพ์ดีดยุคเก่า

by ปัญญ์ on Jul 11, 2021

มาดูเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อน ทำงานยังไง โอ้ลองเองแล้วเข้าใจ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Lego Car Design

by ปัญญ์ on Jul 11, 2021

Lego ประกอบรถ / แกะแบบรถ / ทดสอบความแข็งแรง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...