Blog

Free Play

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

25/6 เล่นรถ 3 คัน ทั้ง scooter, balance bike และจักรยาน 3 ล้อ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Cooking

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

25/6 ช่วยเตรียมทำขนมพุดดิ้งนมใส่พีช

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Cooking

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

24/6 ช่วยเตรียมมื้อเย็น แกะกระหล่ำปลี 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Free Play

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

24/6 เล่นโดมิโน่ เรียนรู้เรื่องสี 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ทักษะชีวิต

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

24/6 ถอดรองเท้า เก็บเข้าที่เรียบร้อย โดยที่ไม่ต้องบอก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
งานบ้าน

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

24/6 กวาดใบไม้ เศษดอกไม้ ของต้นหูกวาง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Free Play

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

24/6 ไถ scooter เก็บลูกหูกวางเล่น ได้มา 2 ลูก สามารถเปรีบบเทียบได้ว่าอันไหนใหญ่ อันไหนเล็ก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
สารพัดช่าง

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

24/6 ใช้ไขควงเปลี่ยนถ่านของเล่น

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
โฟกัสช่วยแม่กวาดบ้านหลังรับประทานอาหารเสร็จ

by ศรีไพร on Jun 24, 2020

โฟกัสช่วยแม่กวาดบ้านหลังรับประทานอาหารเสร็จ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...