ปรัชญาใน Homeschoolnetwork.Org
เว็บไซต์ต่อเนื่องจากกลุ่ม Homschool Network ใน Facebook Group ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่หลากหลาย แต่หลักๆ คือ เพื่อสร้างสังคมบ้านเรียนในเมืองไทยให้ก้าวหน้าและใหญ่กว่าคำว่า "บ้านเรียน" กระทั่งเป็น "มหาวิทยาลัยบ้านเรียน" ในที่สุด
โฮมสคูลในหมู่เมฆ (Cloud Homeschooling)
จัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิกบ้านเรียนอย่างเป็นระบบ กระจายอยู่บนแผนที่ประเทศไทย เพื่อให้การค้นหาบ้านเรียนใกล้บ้านทำได้สะดวกและช่วยดึงดูดสมาชิกหน้าใหม่ ให้กล้าออกมาทำบ้านเรียนกันมากขึ้น ชุมชนก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
 
มหาลัยบ้านเรียน (Home University)
สมาชิกช่วยกันสร้าง portfolio ร่วมกัน เก็บร่องรอยการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน  มาสะสมรวมกัน จนเป็นห้องสมุดวิทยานิพนธ์บ้านเรียนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักเรียนเองและเป็นการสร้างชุมชนให้ทรงพลัง สามารถนำไปใช้สำหรับการออกกฏหมายเพื่อชาวบ้านเรียนหรือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงวิทยานิพนธ์ของชาวบ้านเรียนได้โดยตรง
 
ไร้กระดาษ (Paperless)
ด้วยแนวคิดของการนำทุกอย่างไปอยู่บนอินเตอร์เน็ต (IOT) ตัวแอพพลิเคชันจะช่วยเราจัดหน้ากระดาษ ไม่ต้องหัดโปรแกรมเอกสาร ไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือใช้ของผิดลิขสิทธิ์และที่สำคัญคือไม่ต้องพิมพ์ออกมาในรูปของกระดาษอีกต่อไป
 
เอกสารออนไลน์ (Online Documentation)
เราจะได้แผนการศึกษาและรายงานประเมินผล ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา สมาชิกสามารถส่งให้กับสมาชิกบ้านเรียนท่านอื่นๆ  ช่วยกันดู แชร์ ตรวจตรา โดยที่ไม่ต้องหาทางส่งไฟล์ไปมา มีต้นทางอยู่แหล่งเดียวสามารถส่ง URL ให้กับทางเขตได้ทันที เครือข่ายจะได้แผนการศึกษาที่จัดเก็บเป็นระบบที่เดียว สมาชิกสามารถเรียกใช้อ้างอิงได้เสมอ
 
ร่องรอยการเรียนรู้ขนาดใหญ่ (Super Portfolio)
Portfolio คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของบ้านเรียนเพราะจะเป็นตัวบอกว่าเด็กทำอะไรมาบ้าง เก็บร่องรอยได้ตลอดทั้งปี ทำได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องปั่นรายงานตอนสิ้นเทอม ไม่ต้องจัดเรียงหน้ากระดาษ ในเด็กโต ผู้ปกครองไม่ต้องทำรายงานอีกต่อไป เด็กได้ฝึกทักษะการอ่านเขียนและการพิมพ์ โปรแกรมจะจัดหมวดหมู่เรียงให้เป็นรายงานโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถนำมาพรีเซนต์ได้หลากหลายตามความต้องการในอนาคต สมาชิกบ้านเรียนรุมกันเขียน จนกลายมาเป็น Super Portfolio Online ได้ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะผู้ประกอบการหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 
ฐานข้อมูลบ้านเรียน (Knowledge Based)
บันทึกความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับบ้านเรียน สมาชิกสามารถช่วยกันเขียน แบ่งปัน เรื่องเล่า ประสบการณ์ ของการทำบ้านเรียนแต่ละบ้าน เพื่อชาวบ้านเรียนรุ่นหลังต่อไป