Solar system
เรื่องจักรวาล และการกำเนิดโลก
 
กิจกรรมจักรวาลและการกำเนิดโลก
  • เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาล และการกำเนิดโลก
    • ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
    • เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์
  • ดูวีดีโอ The Dr. Binocs show ตอน How earth was formed 
    • ดูวีดีโอ และสามารถสรุปได้ว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร