นิทานเสียง : Sting the Orca
นิทานเสียงเรื่อ่งแรกของอะลี ออกแบบ วาด บันทึกเสียง และตัดต่อเองทั้งหมด