ป้ายคำค้น

@Jethhomeschool. (2), *วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (21), #art (1), #กลุ่ม​สุขศึกษา​โภชนาการ​และ​พลศึกษา​ (2), #การงาน (1), #คอมพิวเตอร์ (0), #ตากผ้า (1), #ทักษะการเรียนรู้ (5), #ทักษะคณิตศาสตร์​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ (15), #ทักษะศิลปะและดนตรี (3), #ทำอาหาร (4), #ภาษาไทย (6), #ว่ายน้ำ​ (1), #วิทยาศาสตร์ (8), #วิทยาศาสตร์​และคณิตศาสตร์​ในชีวิตประจําวัน​ (5), #สติปัญญา (2), #สร้างเสริมประสบการณ์​ชีวิต​ (6), #สาระกลุ่มคณิตศาสตร์ (10), #สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (3), #สุขภาวะและหน้าที่ของตน (22), #หน้าที่ (6), animals (1), art (1), artwork (49), CoderDojo (1), coding (6), content (1), Cooking (3), creative (1), dance (7), Distance-Learning (3), emotional (1), excersize (3), FAQ (10), GED (1), health (1), homeschool (33), homeschoolnetwork (16), homeschooltrip (2), I can do it (1), IGCSE (1), languageskills (1), Lego (5), maths (2), montessori (3), motorskills (1), museum (1), music (2), myway (6), nature (1), planting (1), play for learning (18), PlayForLearning (4), qualitytime (1), responsibility (2), SacredMountainFestival (4), sport (2), SportandGame (16), Swimming lessons (3), teeth (1), travel (3), tutorial (9), Unschool (4), unschooling (6), upgrade (2), youtuber (1), กระบี่ (3), กลุ่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1), กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (46), กลุ่มคณิตศาสตร์​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ (29), กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1), กลุ่มด้านภาษา (18), กลุ่มถนัดเลือกเรียนรู้ (1), กลุ่มประสบการณ์ เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม ครอบครัว สังคมในท้องถิ่น ประเทศ ทวีป และโลก ในเชิงสังคม กายภาพ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ ใน เชิง สังคม ประวัติศาสตร์ (0), กลุ่มประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง (4), กลุ่มประสบการณ์พึ่งพาตนเอง (7), กลุ่มประสบการณ์​ภาษา (28), กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้จากการสื่อสาร (2), กลุ่มศิลปะและดนตรี (11), กลุ่มสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต (53), กลุมสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (64), กลุ่มสุขภาวะและการดูแลตนเอง (40), กลุ่มสุขศึกษา โภชนาการ และพลศึกษา (13), กลุ่มโครงเรื่องสัมพันธ์ (1), กศน. (2), การกีฬา (17), การงานอาชีพและเทคโนโลยี (28), การงานอาชีพในครอบครัว (6), การจดทะเบียนบ้านเรียน (7), การจดทะเบียนระดับปฐมวัย (5), การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (2), การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (16), การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (14), การช่าง และ การเกษตร (15), การท่องเที่ยว (37), การทำอาหาร (139), การปกครอง (1), การประเมินผล (6), การประเมินผลตามสภาพจริง (5), การวัดและประเมินผล (4), การศึกษาขั้นพื้นฐาน (3), การศึกษาทางเลือก (3), การศึกษาทางไกล (1), การออกกำลังกาย (21), การเข้าสังคม (3), การเขียนรายงานการเรียนรู้ (5), การเขียนแผน (7), การเงินส่วนบุคคล (6), การเรียนรู้ของฉัน (1), การเรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ (16), การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4), กิจกรรมกลุ่ม (9), กิจกรรมนักเรียน (2), กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (61), กีฬา (23), กีฬาและการเข้าสังคม (27), กีฬาและกิจกรรมเข้าสังคม (47), ขีดเขียนเรียนสนุก (175), ขีดเขียนเรียนหนังสือ (7), คณิตศาสตร์ (35), คนิตณ์ศาส (0), คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน (13), ความรู้ ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ การทดลอง กีฬา และ ดนตรี (104), คอมพิวเตอร์ (7), คู่มือโฮมสคูล (11), งานบ้าน (75), งานประดิษฐ์ (10), งานฝีมือ (9), งานศิลปะ (44), จดทะเบียน (3), จดทะเบียนบ้านเรียน (5), จรรยามายาท (1), จริยธรรม (1), จัดการขยะ (1), จิตอาสา (3), จินตนาการ การเชื่อมโยงเรื่องราว (7), จินตนาการไร้ขีดจำกัด (25), ชีดเขียนเรียนสนุก (5), ซันไชน์โฮมสคูล (9), ดนตรี (19), ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ (9), ด้านร่างกาย (0), ด้านสังคม (0), ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (77), ดำรงชีพ (3), ตนเองและครอบครัว (5), ตัวอย่างการเขียนแผนฯ (15), ตามรอยพ่อ (71), ตำราเรียน (1), ถนัดเลือกเรียนรู้ (7), ท่องโลกกว้าง (26), ทักษะการสื่อสาร (2), ทักษะการเชื่อมโยงรูปภาพ (1), ทักษะการเรียนรู้ (2), ทักษะการใช้ชีวิต (61), ทักษะการใช้ภาษา (41), ทักษะกีฬา (1), ทักษะคณิตศาสตร์ (68), ทักษะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (54), ทักษะงานบ้าน (16), ทักษะชีวิต (12), ทักษะชีวิตประจำวัน (2), ทักษะด้านภาษา (32), ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (56), ทักษะด้านภาษาไทย (28), ทักษะประสบการณ์ชีวิต (7), ทักษะพัฒนาชีวิต (15), ทักษะพื้นฐานในชีวิต (4), ทักษะภาษาอังกฤษ (11), ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (20), ทักษะวิทยาศาสตร์ (6), ทักษะศาสนา สังคม วัฒนธรรม และงานสาธารณะ (5), ทักษะศิลปะ (85), ทักษะศิลปะและการกีฬา​ (91), ทักษะสุนทรียะ (2), ทักษะเทคโนโลยี (1), ทักษะแกนร่วม (4), ทำอาหาร (4), ธรรมของหนู (1), ธรรมชาติ (41), ธรรมชาติและสิ่งรอบตัว (41), ธรรมชาติแสนสวย (4), ธรรมะของหนู (1), นักสำรวจน้อย (4), บทบาทสมมติ (16), บทเรียนโควิด2021 (1), บันทึกร่องรอยการเรียนรู้ (11), บันทึกสีฝุ่น (8), บ้านเรียน (13), บ้านเรียนดวงตะวัน (8), บ้านเรียนนำทาง (12), บ้านเรียนบางยี่ขัน (1), บ้านเรียนภูเก็ต (2), บ้านเรียนเข้มคราม (27), บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น (6), บูรณาการ (25), ปฎิรูปการศึกษา (3), ประกอบสัมมาอาชีพ พึ่งตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข แบบยั่งยืน (60), ประดิษฐ์ (4), ประวัติศาสตร์ (7), ประสบการชีวิต (1), ประเทศของเรา (1), ประเมินพัฒนาการตามวัย (7), ปรัชญาและศาสนา (1), พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (46), พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (4), พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และเล็ก (84), พัฒนาการด้าน สติปัญญา (136), พัฒนาการด้านร่างกาย (66), พัฒนาการด้านสติปัญญา (2), พัฒนาการด้านสติปัณญา (0), พัฒนาการด้านสังคม (55), พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ (175), พัฒนาด้านร่างกาย (0), พึ่งตนเอง (7), พื้นฐานชีวิต (26), ฟินแลนด์ (1), ฟิสิกส์ (2), ฟุตบอล (2), ภาษา (10), ภาษา ศิลปะ ดนตรี เรียนรู้โลก (77), ภาษาจีน (69), ภาษาพาเพลิน (6), ภาษาอังกฤษ (69), ภาษาไทย (65), ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (116), ภูมิปัญญาไทย (4), ภูมิศาสตร์ (14), มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (1), ยิมนาสติก (4), รวีวัยสดใส (4), ร่องรอยการเรียนรู้ (1857), ร่องรอยทักษะการเรียนรู้ (59), ระดมทุน (2), ระดับประถมศึกษา (2), ระบายสี (8), รักเมืองไทย (1), ร่างกาย (32), รายงานผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (2), รู้จักตัวเอง (8), รู้โลกกว้าง (7), วงจรชีวิตสัตว์ (11), วัฒนธรรม (8), วาด เขียน เรียน อ่าน (26), วาดรูประบายสี (18), ว่ายน้ำ (4), วิถีชีวิตอิสลาม (20), วิถีเกษรอินทรีย์ (11), วิทยาศาสตร์ (48), วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (2), วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (4), วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (86), วิทยาศาสร์และเทคโนโลยี่ (2), วีดีโอ (1), วีถีเกษตรอินทรีย์ (21), วีถีเกษตรอินทีย์ คณิตศาสตร์ในชีววิตประจำวันและ (12), ศาสตร์ศิลป์ (29), ศาสนา (3), ศาสนา ดนตรี ศิลปะ และกีฬา (2), ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ (16), ศาสนาและปรัชญา (2), ศิลปะ (78), ศิลปะชวนอารมณ์ดี (4), ศิลปะหรรษา (60), ศิลปะและดนตรี (15), ศิลปะและเทคโนโลยี (6), ศึกษานิเทศก์ (1), ศูนย์การเรียน (1), สติปัญญา (35), สถาบันการศึกษาทางไกล (2), สมศ. (1), สมาคมบ้านเรียนไทย (4), สร้างบ้าน (1), สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (16), สร้างเสริมลักษณะนิสัย (9), สังคม (28), สังคมของเรา (0), สังคมรอบตัว (11), สังคมศึกษา (6), สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (21), สังคมศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม (11), สัตว์ (19), สัมมาชีพ (1), สิ่งประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ (39), สิ่งมีชีวิต (1), สุขชีวิตที่สมดุล (170), สุขชีวิตที่สมดุล ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ (31), สุขชีวิตสัมพันธ์ครอบครัวและสังคม (19), สุขชีวีครอบครัวและสังคม (36), สุขพลามัย (8), สุขภาพ (1), สุขภาพนำชีวิต (12), สุขภาวะวิถี (0), สุขภาวะโภชนาการ (12), สุขภาวะในวิถีชีวิต (51), สุขศึกษาและพลศึกษา (16), สุขศึกษาและพละศึกษา (0), สุขสมดุลชีวิต (10), สุขในวิถี (24), สุนทรียภาพและความงาม (3), สุนทรียะ (19), หนอนหนังสือ (67), หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (5), หลักสูตรแกนกลาง (5), หาดทราย (1), อังกฤษ (3), อารมณ์และจิตใจ (59), อาสาลันตา (1), อิสลามกับการดำรงชีวิต (6), อิสลามกับการท่องโลก (26), อิสลามกับชีวิต (42), อิสลามกับโลกของเรา (73), เกณฑ์ทหาร (1), เกม (1), เกษตร (5), เกษตรกรตัวน้อยในชุมชน (4), เกษตรหรรษา (7), เกาะ (1), เกี่ยวกับตนเอง (3), เขตการศึกษา (2), เข้าครัว (1), เขียนเรียนสนุก (2), เขียนเรื่องสนุก (0), เครือข่ายบ้านเรียน (2), เติบโตสมวัยร่างกายแข็งแรง (4), เทคโนโลยี (3), เพ้นท์ (2), เพลินภาษา (14), เรียนรู้กิจกรรม ภาษาไทย เขียนชื่อ (1), เรียนรู้ตนเอง (34), เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์และภาษา (370), เรียนรู้นอกสถานที่ (8), เรียนรู้พิเศษ (0), เรียนรู้ร่วมกิจกรรม (12), เรียนรู้วิถีชีวิต (1), เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม ครอบครัว สังคมในท้องถิ่น ประเทศ ทวีป โลก ในเชิงกายภาพ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ในเชิง สังคม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อภูมิปัญญา ศาสนา (164), เรียนรู้โลกกว้าง (29), เรียนหนังสือ อ่านหนังสือ เล่านิทาน (7), เล่นอิสระ (65), เล่นเรียนรู้ (15), เล่นเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ พัฒนาการ (47), เลโก้ (0), เศรษฐกิจพอเพียง (5), เสริมทักษะวิชาการ (1), แบบประเมิณ (0), แบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (1), แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (7), แผนที่ (1), โขน (1), โค้ดดิ้ง (1), โครงเรื่องสัมพันธ์ (6), โรงเรียนรุ่งอรุณ (3), โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก (1), โลกนอกรั้ว (14), โฮมสคูล (15), โฮมสคูลแบบกลุ่มประสบการณ์ (2), ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว (9),