ป้ายคำค้น

@Jethhomeschool. (6), *กล้ามเนื้อมัดเล็ก (2), *บ้านเรียนผึ้งหลวง (0), *ฝึกสมาธิ (2), *พัฒนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (3), *วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (40), *ศิลปะ (1), *เรื่องเล่าผ่านการวาด (1), #art (3), #housework (1), #I can do it (13), #learning by doing (3), #My Dream Occupy (4), #The Explorer (1), #กลุ่ม​สุขศึกษา​โภชนาการ​และ​พลศึกษา​ (1), #กลุ่มเรียนรู้ตนเอง (1), #การงาน (1), #การพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ (30), #การพัฒนาทักษะด้านนักคิดประดิษฐ์ (4), #การเรียนรู้รอบตัว (0), #กิจกรรมงานประดิษฐ์หลอดเป่าฟองสบู่ (1), #กิจกรรมจักรยานขาไถ (1), #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (8), #คอมพิวเตอร์ (1), #ดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยง (1), #ตากผ้า (1), #ทักษะการรอคอย (2), #ทักษะการเรียนรู้ (5), #ทักษะคณิตศาสตร์​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ (15), #ทักษะทางคณิตศาสตร์ (1), #ทักษะศิลปะและดนตรี (4), #ทำอาหาร (8), #นาฏศิลป์ (2), #บ้านเรียนอลินดา (3), #ภาษาไทย (50), #ร่างกายของฉัน (4), #ว่ายน้ำ​ (1), #วิทยาศาสตร์ (8), #วิทยาศาสตร์​และคณิตศาสตร์​ในชีวิตประจําวัน​ (5), #ศิลปะ (4), #สติปัญญา (3), #สร้างเสริมประสบการณ์​ชีวิต​ (10), #สาระกลุ่มคณิตศาสตร์ (32), #สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (14), #สุขภาวะและหน้าที่ของตน (23), #หน้าที่ (6), #เปอร์เซ็นต์ ป.1/64 (0), #เปิดโลกกว้าง (6), #เล่นเพื่อเรียนรู้ (18), 1. กลุ่มประสบการณ์-ด้านคณิตศาสตร์ (1), 1. กลุ่มประสบการณ์-รู้จักตนเองและสังคม (4), 2. กลุ่มประสบการณ์-ภาษาและการสื่อสาร (8), 2.กลุ่มประสบการณ์-ภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ (0), 2.กลุ่มประสบการณ์-ภาษาและการสื่อสารภาษาไทย (0), 3. กลุ่มประสบการณ์-คณิตศาสตร์ (3), 4. กลุ่มประสบการณ์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3), 5. กลุ่มประสบการณ์-ดนตรี กีฬา ศิลปะ (3), 6. กลุ่มประสบการณ์-ทักษะอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข (3), 7. การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (3), 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (4), Activity (6), animals (1), art (2), artwork (48), Book (3), Buildabrain (2), CoderDojo (1), coding (6), content (1), Cooking (7), creative (2), dance (7), Digital Art (1), Distance-Learning (3), emotional (1), excersize (2), FAQ (10), GED (1), health (1), homeschool (34), homeschoolnetwork (16), homeschooltrip (2), I can do it (0), IGCSE (1), languageskills (1), Lego (5), maths (2), montessori (3), motorskills (1), museum (1), music (2), myway (6), nature (1), planting (0), play for learning (13), PlayForLearning (4), Project Approach (1), qualitytime (1), responsibility (2), SacredMountainFestival (4), sport (3), SportandGame (16), Swimming lessons (3), teeth (1), travel (3), Trip (0), tutorial (9), Unschool (4), unschooling (6), upgrade (2), youtuber (1), zoo (4), กระบี่ (3), กลุ่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0), กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (51), กลุ่มคณิตศาสตร์​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ (42), กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1), กลุ่มด้านภาษา (20), กลุ่มถนัดเลือกเรียนรู้ (0), กลุ่มประสบการณ์ - ความรู้เรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการงานอาชีพ (1), กลุ่มประสบการณ์ : ความรู้ในตนเองและครอบครัว (1), กลุ่มประสบการณ์ เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม ครอบครัว สังคมในท้องถิ่น ประเทศ ทวีป และโลก ในเชิงสังคม กายภาพ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ ใน เชิง สังคม ประวัติศาสตร์ (10), กลุ่มประสบการณ์ความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข (0), กลุ่มประสบการณ์ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ (0), กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในดนตรี กีฬา ศิลปะ (6), กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในด้านภาษาและการสื่อสาร (1), กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสังคม (2), กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0), กลุ่มประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง (3), กลุ่มประสบการณ์พึ่งพาตนเอง (11), กลุ่มประสบการณ์​ภาษา (31), กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้จากการสื่อสาร (1), กลุ่มศิลปะและดนตรี (12), กลุ่มสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต (70), กลุมสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (70), กลุ่มสุขภาวะและการดูแลตนเอง (28), กลุ่มสุขศึกษา โภชนาการ และพลศึกษา (15), กลุ่มโครงเรื่องสัมพันธ์ (1), กศน. (2), การกีฬา (17), การงานพื้นฐานอาชีพ (6), การงานอาชีพและเทคโนโลยี (80), การงานอาชีพในครอบครัว (6), การจดทะเบียนบ้านเรียน (7), การจดทะเบียนระดับปฐมวัย (5), การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (2), การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (16), การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (14), การจับคู่ (2), การจับคู่ภาพ (1), การจับคู่ภาพเหมือน (1), การจับจังหวะ (1), การช่าง และ การเกษตร (18), การท่องเที่ยว (41), การทำto do list ด้วยตัวเอง (1), การทำมูลไส้เดือน (0), การทำอาหาร (135), การปกครอง (1), การประเมินผล (6), การประเมินผลตามสภาพจริง (6), การพัฒนาการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (4), การพัฒนาทักษะด้านสังคม กฏหมาย สิทธิเสรีภาพ หน้าที่พลเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ (1), การพัฒนาทักษะภาษา การเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ (1), การร่อนมูลไส้เดือน (1), การวัดและประเมินผล (4), การศึกษาขั้นพื้นฐาน (3), การศึกษาทางเลือก (3), การศึกษาทางไกล (1), การออกกำลังกาย (36), การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (0), การเข้ากับผู้อื่น (1), การเข้าสังคม (5), การเขียนรายงานการเรียนรู้ (6), การเขียนแผน (7), การเงินส่วนบุคคล (6), การเรียนรู้ของฉัน (33), การเรียนรู้ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม (23), การเรียนรู้ด้านศาสนกิจและพัฒนาจิตใจ (21), การเรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ (49), การเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำ (38), การเรียนรู้เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพร่างกายที่ดี (34), การเรียนรู้และจดจำ (1), การแบ่งปัน (3), การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6), กิจกรมพัฒนาผู้เรียน (0), กิจกรรมกลางแจ้ง (4), กิจกรรมกลุ่ม (10), กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว (0), กิจกรรมนักเรียน (2), กิจกรรมผ่านสติ๊กเกอร์ (1), กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (125), กิจกรรมศิลปะ (0), กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (1), กิจกรรมเกมการศึกษา (1), กิจกรรมเข้าจังหวะ (2), กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (1), กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (3), กีฬา (36), กีฬาและการเข้าสังคม (29), กีฬาและกิจกรรมเข้าสังคม (54), ขีดเขียนเรียนสนุก (233), ขีดเขียนเรียนหนังสือ (6), คณิตศาสตร์ (66), คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (1), คนิตณ์ศาส (0), คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน (13), ความคิดสร้างสรรค์ (0), ความปลอดภัย (0), ความรู้ ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ การทดลอง กีฬา และ ดนตรี (122), ความสามารถและทักษะการเรียนรู้คุณลักษณะ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (0), คอมพิวเตอร์ (22), คู่มือโฮมสคูล (11), งานบ้าน (70), งานประดิษฐ์ (19), งานประดิษฐ์และศิลปะ (0), งานฝีมือ (10), งานศิลปะ (70), จดทะเบียน (3), จดทะเบียนบ้านเรียน (5), จรรยามายาท (1), จริยธรรม (1), จัดการขยะ (1), จิตอาสา (4), จินตนาการ การเชื่อมโยงเรื่องราว (7), จินตนาการไร้ขีดจำกัด (2), ชีดเขียนเรียนสนุก (8), ชีววิทยา (0), ซันไชน์โฮมสคูล (9), ด.ช.ชวกร ป.1/64 (11), ด.ญ.ชาลินีย์ ป.4/64 (12), ดนตรี (36), ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ (24), ด้านร่างกาย (6), ด้านสังคม (1), ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (168), ดำรงชีพ (5), ตนเองและครอบครัว (16), ต่อjigsaw (0), ตัวอย่างการเขียนแผนฯ (15), ตามรอยพ่อ (95), ตำราเรียน (1), ถนัดเลือกเรียนรู้ (7), ทริป (5), ท่องโลกกว้าง (28), ทักษะการสื่อสาร (2), ทักษะการเชื่อมโยงรูปภาพ (1), ทักษะการเรียนรู้ (6), ทักษะการใช้ชีวิต (67), ทักษะการใช้ภาษา (43), ทักษะกีฬา (1), ทักษะคณิตศาสตร์ (68), ทักษะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (60), ทักษะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (13), ทักษะงานบ้าน (28), ทักษะชีวิต (45), ทักษะชีวิตประจำวัน (5), ทักษะด้านภาษา (34), ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (57), ทักษะด้านภาษาไทย (27), ทักษะประสบการณ์ชีวิต (9), ทักษะพัฒนาชีวิต (17), ทักษะพื้นฐานในชีวิต (9), ทักษะภาษา (0), ทักษะภาษาอังกฤษ (9), ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (20), ทักษะวิทยาศาสตร์ (5), ทักษะศาสนา สังคม วัฒนธรรม และงานสาธารณะ (9), ทักษะศิลปะ (101), ทักษะศิลปะและการกีฬา​ (109), ทักษะสุนทรียะ (3), ทักษะเทคโนโลยี (3), ทักษะแกนร่วม (4), ทัศนศึกษา (31), ทำขนม (1), ทำอาหาร (23), ที่เขียนเรียนสนุก (2), ธรรมของหนู (1), ธรรมชาติ (42), ธรรมชาติศึกษา (1), ธรรมชาติและสิ่งรอบตัว (45), ธรรมชาติแสนสวย (1), ธรรมะของหนู (1), น้องกึ๊ดเติง (0), นักสำรวจน้อย (4), นิทานก่อนนอน (1), บทบาทสมมติ (13), บทเรียนโควิด2021 (1), บันทึกร่องรอยการเรียนรู้ (14), บันทึกสีฝุ่น (8), บ้านเรียน (13), บ้านเรียนดวงตะวัน (8), บ้านเรียนตั๊ดต้า (0), บ้านเรียนนำทาง (12), บ้านเรียนบางยี่ขัน (1), บ้านเรียนผึ้งหลวง (9), บ้านเรียนภูเก็ต (2), บ้านเรียนอธิษฐาน (0), บ้านเรียนเข้มคราม (27), บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น (6), บูรณาการ (25), ปฎิรูปการศึกษา (3), ประกอบสัมมาอาชีพ พึ่งตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข แบบยั่งยืน (63), ประดิษฐ์ (5), ประวัติศาสตร์ (7), ประสบการชีวิต (1), ประสบการณ์ชีวิต (0), ประเทศของเรา (1), ประเมินพัฒนาการตามวัย (15), ปรัชญาและศาสนา (1), ปลูกผัก (2), ปันผล (0), ปันผล อ.3/64 (0), ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (2), ฝึกสมาธิ (4), พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (61), พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (5), พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และเล็ก (53), พัฒนาการด้าน สติปัญญา (317), พัฒนาการด้านร่างกาย (121), พัฒนาการด้านสติปัญญา (2), พัฒนาการด้านสติปัณญา (4), พัฒนาการด้านสังคม (115), พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ (263), พัฒนาด้านร่างกาย (9), พัฒนาด้านสติปัญญา (9), พัฒนาด้านสังคม (2), พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ (4), พี่แก้ม​หอม​น้อง​วัน​ศีล​ (36), พึ่งตนเอง (8), พื้นฐานชีวิต (36), ฟินแลนด์ (1), ฟิสิกส์ (2), ฟุตบอล (7), ภาษา (9), ภาษา ศิลปะ ดนตรี เรียนรู้โลก (91), ภาษาจีน (91), ภาษาพาเพลิน (6), ภาษาอังกฤษ (117), ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (1), ภาษาและการสื่อสาร (0), ภาษาไทย (85), ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (125), ภูมิปัญญาไทย (4), ภูมิศาสตร์ (13), มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (1), ยิมนาสติก (4), รวีวัยสดใส (1), ร่องรอยการเรียนรู้ (2674), ร่องรอยทักษะการเรียนรู้ (89), ร่องรอยทักษะการใช้ชีวิต (6), ร่องรอยทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1), ระดมทุน (2), ระดับประถมศึกษา (2), ระบายสี (10), รักการอ่าน (1), รักเมืองไทย (1), ร่างกาย (42), ร่างกายของฉัน (2), รายงานผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (2), รู้จักตัวเอง (10), รู้โลกกว้าง (11), ลากเส้นตามรอยประ (1), วงจรชีวิตสัตว์ (14), วัฒนธรรม (10), วาด เขียน เรียน อ่าน (31), วาดรูประบายสี (22), ว่ายน้ำ (4), วิถีชีวิตอิสลาม (25), วิถีชีวิตและศาสนา (0), วิถีเกษรอินทรีย์ (12), วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (5), วิทยาศาสตร์ (83), วิทยาศาสตร์, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8), วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (4), วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (6), วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน (1), วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (107), วิทยาศาสร์และเทคโนโลยี่ (2), วินัยในตัวเอง (2), วีดีโอ (1), วีถีเกษตรอินทรีย์ (22), วีถีเกษตรอินทีย์ คณิตศาสตร์ในชีววิตประจำวันและ (12), ศาสตร์ศิลป์ (60), ศาสตร์แห่งศิลป์ (0), ศาสนา (4), ศาสนา ดนตรี ศิลปะ และกีฬา (2), ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ (32), ศาสนาและปรัชญา (2), ศิลปะ (130), ศิลปะชวนอารมณ์ดี (5), ศิลปะหรรษา (62), ศิลปะและดนตรี (4), ศิลปะและเทคโนโลยี (6), ศึกษานิเทศก์ (1), ศูนย์การเรียน (1), สติปัญญา (15), สถาบันการศึกษาทางไกล (2), สมศ. (1), สมาคมบ้านเรียนไทย (4), สร้างบ้าน (1), สร้างเสริมจินตนาการ (3), สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (6), สร้างเสริมลักษณะนิสัย (4), สังคม (32), สังคมของเรา (0), สังคมรอบตัว (16), สังคมศึกษา (6), สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (55), สังคมศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม (10), สัตว์ (28), สัมมาชีพ (1), สายสัมพันธ์ครอบครัว (5), สาระศาสตร์ (0), สิ่งประดิษฐ์ (2), สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (1), สิ่งประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ (57), สิ่งมีชีวิต (3), สุขชีวิตที่สมดุล (194), สุขชีวิตที่สมดุล ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ (59), สุขชีวิตที่สมดุลหนังโป๊เกาหลี (0), สุขชีวิตสัมพันธ์ครอบครัวและสังคม (21), สุขชีวีครอบครัวและสังคม (27), สุขพลามัย (11), สุขภาพ (1), สุขภาพนำชีวิต (12), สุขภาวะวิถี (0), สุขภาวะโภชนาการ (13), สุขภาวะในวิถีชีวิต (51), สุขศึกษาและพลศึกษา (40), สุขศึกษาและพละศึกษา (1), สุขสมดุลชีวิต (10), สุขอนามัย (0), สุขในวิถี (27), สุนทรียภาพและความงาม (3), สุนทรียภาพและสุขภาวะองค์รวม (7), สุนทรียะ (19), หนอนหนังสือ (67), หน้าที่ (1), หมากล้อม (0), หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (5), หลักสูตรแกนกลาง (5), หัดอ่าน (2), หาดทราย (1), อวกาศ (0), อังกฤษ (5), อาชาพาเพลิน (3), อารมณ์และจิตใจ (27), อาร์ฟ (9), อาสาลันตา (1), อิสลามกับการดำรงชีวิต (6), อิสลามกับการท่องโลก (43), อิสลามกับชีวิต (49), อิสลามกับโลกของเรา (90), อิสลามศึกษา (1), เกณฑ์ทหาร (1), เก็บผัก (1), เกม (2), เกษตร (5), เกษตรกรตัวน้อยในชุมชน (4), เกษตรหรรษา (3), เกาะ (1), เกี่ยวกับตนเอง (3), เขตการศึกษา (2), เข้าครัว (2), เขียนเรียนสนุก (3), เขียนเรื่องสนุก (0), เคมี (0), เครือข่ายบ้านเรียน (2), เคลื่อนไหวประกอบเพลง (1), เด็กบ้านบ้าน (0), เติบโตสมวัยร่างกายแข็งแรง (7), เทคโนโลยี (9), เปอร์เซ็นต์ ป.1/64 (0), เปิดโลกกว้าง (1), เพ้นท์ (3), เพลินภาษา (14), เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน (3), เรียนรู้การเอาตัวรอด (0), เรียนรู้กิจกรรม ภาษาไทย เขียนชื่อ (2), เรียนรู้ความน่าจะเป็น (1), เรียนรู้คำศัพย์ (1), เรียนรู้ตนเอ (1), เรียนรู้ตนเอง (57), เรียนรู้ตัวเอง (1), เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์และภาษา (494), เรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกกว้าง (1), เรียนรู้นอกสถานที่ (14), เรียนรู้ผ่านการเล่น (3), เรียนรู้พิเศษ (0), เรียนรู้ร่วมกิจกรรม (14), เรียนรู้รอบตัว (18), เรียนรู้รักตนเอง (2), เรียนรู้รักสิ่งรอบตัว (4), เรียนรู้วิถีชีวิต (1), เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม ครอบครัว สังคมในท้องถิ่น ประเทศ ทวีป โลก ในเชิงกายภาพ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ในเชิง สังคม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อภูมิปัญญา ศาสนา (219), เรียนรู้โลกกว้าง (28), เรียนหนังสือ อ่านหนังสือ เล่านิทาน (8), เล่นอิสระ (70), เล่นเพื่อเรียนรู้ (4), เล่นเรียนรู้ (15), เล่นเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ พัฒนาการ (59), เลโก้ (0), เศรษฐกิจพอเพียง (17), เสริมทักษะวิชาการ (1), แบบประเมิณ (0), แบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (1), แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (7), แผนที่ (1), โขน (1), โค้ดดิ้ง (1), โครงเรื่องสัมพันธ์ (6), โรงเรียนรุ่งอรุณ (3), โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก (1), โลกนอกรั้ว (16), โฮมสคูล (15), โฮมสคูลแบบกลุ่มประสบการณ์ (2), ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว (20),