Tutorial 7 : ขั้นตอนการเก็บร่อยรอยการเรียนรู้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
คลิปตัวอย่างการเขียนแบบประเมินและเก็บร่องรอยการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่การสร้างรายงานแบบประเมินที่ใช้ผูกกับรายงานร่องรอยการเรียนรู้