Water Cycle
บทเรียนวัฐจักรของน้ำ
เตรียมเนื้อหาเรื่องวัฐจักรของน้ำ
  • นำเสนอในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปภาพ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
  • มีกิจกรรมตัดกระดาษแปะตามลำดับขั้นตอนการเกิดวงจรวัฎจักรของน้ำ
  • อธิบายเนื้อหาตามรูปภาพ มีการซักถาม ตอบข้อสงสัยตลอดการเรียน
สิ่งที่ได้เรียนรู้
- เรียนรู้การวงจร การหมุนเวียน การเกิดน้ำ เกิดฝน หิมะ ลูกเห็บ