•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "ครอบครัวอินทรธวัช"

วันที่: 08 Aug 2015 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

วิธีจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว  โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมและการเรียนการสอนบางรายสาระร่วมกับกลุ่มบัยตุ้ลอุลูม(บ้านแห่งความรู้)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนหลักทางครอบครัวเป็นผู้สอนหลัก
2. ในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือ ต้องการรายละเอียดครอบครัวจะจัดครูผู้สันทัดในกลุ่มสาระนั้น ๆ มาสอน
3. จัดทำการประเมินภายในทดสอบและซ่อมเสริมในกลุ่มสาระที่บกพร่อง(ประเมินตามลักษณะการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน)
4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลตามความถนัด ความสนใจ และวิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัว และเน้นในการพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าร่วมสังคมอย่างมีความสุข
5. ใช้ทุกวันเวลา ในการพัฒนาการเรียนรู้ บนหลักการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ในรูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรักษาระเบียบประเพณีปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ : แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "ครอบครัวอินทรธวัช"

Tagged: การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การทำโฮมสคูล, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


comments powered by Disqus