•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

ทำไมจดทะเบียนบ้านเรียนอนุบาล จึงควรจดได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบแต่ไม่สามารถทำได้ และสำนักงานเขตจะรับจดที่ 4 ขวบเท่านั้น

วันที่: 06 Aug 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, เงินอุดหนุนรายหัว

Read More

ตัวอย่างการเขียนรายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย

วันที่: 12 May 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

ในนี้ มีเอกสาร 2 ชิ้นที่ช่วยให้ท่านเขียนรายงานการเรียนรู้โดยครอบครัว (สำหรับส่งสำนักงานเขตการศึกษา) ได้ง่ายขึ้น 

1. ตารางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2. ตัวอย่างรายงานระดับปฐมวัยบ้านเรียนเปื้อนฝุ่น 

******************

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, การประเมินผล, การเขียนรายงานการเรียนรู้, จดทะเบียนบ้านเรียน

Read More

การประเมินพัฒนาการผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับปฐมวัย

วันที่: 20 Mar 2014 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: ...

และแล้วก็ถึงพิธีจบการศึกษาของนำทางด้วยการได้รับจดหมายแจ้งการประเมินพัฒนาการผู้เรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) ปีการศึกษา 2556 ... จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วค่ะ (พร้อมโน้ตแจ้งให้ยื่นแผนการศึกษาระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ... ต้องปั่นละ)

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การประเมินผล, การประเมินพัฒนาการผู้เรียน, บ้านเรียน, บ้านเรียนนำทาง, ระดับปฐมวัย, เขตการศึกษา, โฮมสคูล

Read More

คำแนะนำในการเขียนแผนบ้านเรียนระดับอนุบาล

วันที่: 29 Apr 2013 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...คำแนะนำในการเขียนแผนบ้านเรียนระดับอนุบาล (ภาษาทางการคือ แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว)

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, การทำแผนระดับปฐมวัย, การทำแผนระดับอนุบาล, จดทะเบียนบ้านเรียน

Read More

เล่าเรื่องการยื่นแผนบ้านเรียนระดับอนุบาลกับเขต

วันที่: 29 Apr 2013 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้รับหนังสืออนุมัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้านเรียนเปื้อนฝุ่นแล้ว มีรายละเอียดระหว่างทางที่อยากเล่าให้คนอื่นฟัง

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, การทำแผนระดับปฐมวัย, การทำแผนระดับอนุบาล, จดทะเบียนบ้านเรียน

Read More