•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

จดทะเบียนบ้านเรียนกับเขตอย่างเข้าใจ : ความกังวลใจของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีใครบอกคุณ

วันที่: 29 Jul 2014 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

เมื่อกล่าวถึงการจดทะเบียนบ้านเรียนกับเขตแล้ว ทางผู้ปกครองเด็กบ้านเรียนก็มักจะนึกถึงความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจต่าง ๆ มากมาย แต่จริง ๆ แล้วมีหลายเขตที่เจ้าหน้าที่สามารถร่วมมือกับผู้ปกครองบ้านเรียนได้เป็นอย่างดี
 
เพื่อความเข้าใจมุมมองของเจ้าหน้าที่เขตที่รับการจดทะเบียน ผมจึงลองเขียนถึงความกังวลใจของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจในเจ้าหน้าที่เขตที่ต้องรับการจัดทะเบียนของเรามากขึ้น โดยหวังว่าเมื่อเราเข้าใจความเป็นห่วงกังวลของเขาแล้วจะได้หาทางทำให้ความกังวลใจลดลงเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ผมเขียนบนสมมุติฐานว่า เจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ที่มีความห่วงใจในอนาคตของการศึกษาชาติและอยากเห็นเด็ก ๆ  ในสังคมมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีเช่นเดียวกับเราพ่อแม่บ้านเรียนที่ใส่ใจในการศึกษาของลูก แต่ด้วยบทบาทหน้าที่ต่างกันจึงอาจจะมีมุมมองที่ขัดกันบ้าง และนี่ข้อกังวลใจที่เราควรรู้และช่วยกันคลายความกังวล

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว, การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การทำแผนระดับปฐมวัย

Read More

คำแนะนำในการเขียนแผนบ้านเรียนระดับอนุบาล

วันที่: 29 Apr 2013 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...คำแนะนำในการเขียนแผนบ้านเรียนระดับอนุบาล (ภาษาทางการคือ แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว)

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, การทำแผนระดับปฐมวัย, การทำแผนระดับอนุบาล, จดทะเบียนบ้านเรียน

Read More

เล่าเรื่องการยื่นแผนบ้านเรียนระดับอนุบาลกับเขต

วันที่: 29 Apr 2013 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้รับหนังสืออนุมัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้านเรียนเปื้อนฝุ่นแล้ว มีรายละเอียดระหว่างทางที่อยากเล่าให้คนอื่นฟัง

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, การทำแผนระดับปฐมวัย, การทำแผนระดับอนุบาล, จดทะเบียนบ้านเรียน

Read More