•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "น้องโชกุน"

วันที่: 17 Jun 2014 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
ชื่อ  เด็กชายคณพศ  ไชยมณีกร   ชื่อเล่น  น้องโชกุน ปัจจุบัน อายุ ๙ ขวบ  จัดการศึกษาโดยครอบครัวตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงปัจจุบัน 

เหตุผลที่ครอบครัวได้จัดการศึกษาโดยครอบครัวต่อในปีนี้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ครอบครัวได้จัดการศึกษาที่ผ่านมา  ครอบครัวได้แสวงหาและได้เรียนรู้ ไปพร้อมกับลูก ทำให้ครอบครัว ได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างตามความเป็นจริง จากการได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้อย่างจริงจัง ในหลายๆ เรื่อง ที่สำคัญ ได้เข้าใจว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเรียนรู้ของคนเรา คือ ความอยากเรียนอยากรู้  ซึ่งเป็นแรงขับภายใน (ความใฝ่รู้)ของผู้เรียนแต่ละคน (ที่เกิดเฉพาะตนจากภายในแต่สามารถ จุดประกายให้กับคนอื่นๆได้)  ไม่ว่าเรื่องต่างๆจะ ยากหรือง่าย อย่างไรก็แล้วแต่  หากไม่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน  ผู้เรียนก็จะไม่สนใจ ไม่ตั้งใจ  ไม่ให้ความสำคัญ ทำให้ความรู้ต่างๆ ที่ผู้อื่นจัดการศึกษาให้   ไม่ว่าจากความหวังดี หรือเพื่อสอบ หรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เป็นไปด้วยความยากลำบาก และเสียเวลาเป็นอันมากรวมไปถึง  เกิดความเครียด ทั้งผู้เรียนและผู้สอน  ทำให้ไม่เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี แต่กลับเป็นบรรยากาศของการยัดเยียด ความรู้ต่างๆที่มีคุณค่า  กลับ กลายเป็นยาขม (สามารถเข้าใจความรู้สึกนี้ได้ด้วยตนเองโดยให้ท่านทำในสิ่งที่ท่านไม่อยากทำ  อ่านหนังสือเล่มที่ท่านไม่อยากอ่านแต่โดนบังคับให้ทำให้อ่าน  ให้สนใจให้ศึกษาในเรื่องที่ท่านไม่อยากรู้ไม่สนใจในขณะนั้นๆ ) 

Tagged: การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การทำโฮมสคูล, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, ระดับประถมศึกษา

Read More

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "นพธีรา"

วันที่: 17 Jun 2014 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน  / ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัด
ชื่อผู้เรียน  เด็กชาย นพธีรา  ถนอมศิลป์
เกิดวันที่   มีนาคม พ.ศ. 2542
อายุ  13   ปี   
ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 2

Tagged: การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การทำโฮมสคูล, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, ระดับประถมศึกษา

Read More

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "บานเรียนธรรมชาติ"

วันที่: 07 Aug 2013 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว บานเรียนธรรมชาติ สําหรับ ด.ช.ธรรมชาติ แมนธนู ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6

Tagged: การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การทำโฮมสคูล, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, ระดับประถมศึกษา

Read More