•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "บ้านเรียน โอภาสานนท์"

วันที่: 08 Aug 2015 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

นางสาวศิรินทร์ ได้แสวงหาเส้นทางชีวิตของตนเองจนกลายเป็นผู้มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ได้รับการศึกษาโดยครอบครัว โดยใช้วิธีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทำให้ นางสาวศิรินทร์ ได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตนเองทางด้านดนตรีอย่างก้าวกระโดด  เนื่องด้วยได้รับการศึกษาแบบพิเศษ และพัฒนาตามความสามารถพิเศษที่มีเฉพาะตน  

Tagged: การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การทำโฮมสคูล, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, ระดับมัธยมศึกษา

Read More

แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว "นายโมกข์ พานทอง"

วันที่: 07 Aug 2013 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

ตัวอย่างการเขียนแผนการศึกษาของ นายโมกข์   พานทอง "สพม. สงขลา  ใช้โครงงานเป็นการเรียนรู้" เกิดวันที่  5 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2536  อายุ   18 ปี ประวัติการศึกษา ช่วงชั้นที่ 1   ประถมศึกษาปีที่ 1-6   จบการศึกษาจากโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ช่วงชั้นที่ 2  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3                 จบการศึกษาจากระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเขต 2 สงขลา 

Tagged: การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การทำโฮมสคูล, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, ระดับมัธยมศึกษา

Read More