•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เอกสารประกอบการทำความเข้าใจในการเขียนแผนการศึกษา

วันที่: 22 Dec 2012 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

๑. แผนภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ... โดย กนกพร สบายใจ

๒. Donwload งานวิจัยหัวข้อ "มาตราที่เกี่ยวข้อง" กับการศึกษาทางเลือกในพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ... โดย อจ.ศีลวัต ศุศีลวรณ์ ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาทางเลือก

Tagged: งานวิจัย, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More

แนวทางปฏิบัติและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

วันที่: 27 May 2012 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: Knowledge Base ...

เอกสารไฟล์ PDF สำหรับ Download จากสพป.ค่ะ มีเอกสารรวมอยู่ในไฟล์ดังนี้:

- แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. การยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษา
3. การจัดทำแผนการศึกษาของครอบครัว
4. การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
5. การตัดสินและรับรองผลการศึกษา
6. การกำกับ และติดตามการจัดการศึกษา
7. การยกเลิกการจัดการศึกษา
- ตัวอย่างแบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
- การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

Tagged: กฎกระทรวง, การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, เอกสาร, แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, แบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

Read More