•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

ความขยัน..คืออะไร?

วันที่: 26 Oct 2012 ผู้เขียน: vnatat หมวดหมู่: Visionary ...

"ความขยัน" หรือความเพียรในตัวบุคคลนั้น (diligence) เป็นรากฐาน (basic) ของการแสดงออกถึงการ "ใช้สติปัญญา" (intellectual ปัญญาในบริบทที่มีการเสาะหาเหตุผล). คำในภ.อังกฤษอีกคำหนึ่งซึ่งแสดงถึงความขยันในระดับสูงสุด คือ "industrious" ซึ่งหมายถึงความขยันขั้นอุดม (advanced) หรือระดับของ "ความอุตสาหะ" ..และเป็นรากของคำว่า "industry" ที่ถูกจดจำความหมายสำเร็จรูปกันอยู่ในสังคมไทยว่า "อุตสาหกรรม". (ทั้ง ๆ ที่มีรากฐานมาจากความขยันหมั่นเพียร แต่ก็ถูกเข้าใจสำเร็จรูปไปว่าไม่ได้ใช้กับมนุษย์ในที่สุด ..แ้ม้ว่าโดยความเป็นจริงแล้ว อุตสาหการ, อุตสาหกรรม จะมีประเภทที่ใช้ทักษะฝีมือมนุษย์ล้วน ๆ รวมอยู่ด้วย แต่ดูเหมือนสังคมไทยปัจจุบันนี้เลือกจะเข้าใจคำนี้ไปโดยปราศจากมิติของมนุษย์ ซึ่งนี่สะท้อนไปถึงมิติทางมานุษยวิทยา, สังคมวิทยา อย่างมีนัยยะสำคัญ.)

Tagged: skill, social-science, theory, ทฤษฎี, ทักษะ, สังคมศาสตร์

Read More