2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 7
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือสกอน 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้  

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถทสกอนด้วยตนเอง เรียนรู้หลักกาทำขนมและหลักโภชนาการที่ถูกต้อง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 29 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านกล้อง 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน  

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านกล้องในชุมชน ศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาการของกล้องอนาลอคและดิจิตอล 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ 

วันที่ 30 มิถุนายน2566กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการศึกษาเรื่องการดูแลทำความสะอาดบ้าน  

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลที่ได้ ผู้เรียนศึกษาวิธีการดูแลทำความสะอาดบ้าน และลงมือทำ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน