ขอรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยให้ข้อมูลในการสำรวจเชิงปริมาณแบบ online
เรื่องของปริมณฑลสาธารณะในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแนวคิดระบบการศึกษาแบบโฮมสคูล ซึ่งขณะนี้กำลังทำ IS หรือ Independent Study โดยเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์อนาคตของระบบการศึกษาแบบโฮมสคูลในสังคมไทย

Links แบบสอบถาม

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHJrNnVyUktzMmJ0Y3VjTUlCWFBFLVE6MQ


คำชี้แจงแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อศึกษาวิเคราะห์เว็บไซต์โฮมสคูลเน็ตเวิร์คดอทโออาร์จี (www.homeschoolnetwork.org) ในฐานะที่เป็นปริมณฑลสาธารณะ และเครื่องมือ ในการส่งเสริมแนวคิดการศึกษาโฮมสคูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงสถาบันที่สังกัด  ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

 

ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จาก admin ของเว็บไซต์ www.homeschoolnetwork.org ในการใช้พื้นที่ของเว็บไซต์ในการสำรวจครั้งนี้

 

จึงใคร่ขอขอบคุณพระคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ให้ข้อมูล

นายวีระพล บุญเพ็ชร

นักศึกษาปริญญาโท

สาขาสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by Weeraphon on Jul 30, 2012

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page