งานบ้าน
11/6 กวาดเศษใบไม้บนดาดฟ้า ได้ทั้งการพัฒนาการด้านร่างกาย และส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม การมีวินัย ดูแลพื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน