อริยะเล่นต่อเลโก้กับเพื่อนๆ
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ
วันนี้มีการรวมกลุ่มของเด็กๆกลุ่มบ้านเรียทักข์อิทธิพร อริยะเล่นต่อเลโก้กับเพื่อนๆ