เรียนเปียโน
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 แล้ว คุณครูพลอยบอกว่าสามาระเล่นต่อเน่องได้บ้างแล้ว มีสมาธิจดจ่อและฟังคำสั่งครูได้ดี