2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 23-25 สิงหาคม2566 สัปดาห์ที่ 15

วันที่ 23 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำไอศครีม 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการทำไอศครีม  

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำไอศครีม ได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำขนมปังไว้รับประทานในครัวเรือน 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการทำอาหาร 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำทำขนมปังไได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหา  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทำสิ่งประดิษฐ์ 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการการทำสิ่งประดิษฐ์ 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน