2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 26-27 กรกฎาคม,3-4 สิงหาคม2566 สัปดาห์ที่ 11, 12
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาธนาคารในชุมชน 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน  

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักธนาคารในชุมชนน ศึกษาหลักการทำงานของธนาคาร 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหารบลูแบรี่พาย

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการประกอบอาหาร 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

3 สิงหาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการศึกษาเรื่องการดูแลทำความสะอาดบ้าน  

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลที่ได้ ผู้เรียนศึกษาวิธีการดูแลทำความสะอาดบ้าน และลงมือทำ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน 

4 สิงหาคม 2566 บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหารพายเนื้อและมันฝรั่ง 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการประกอบอาหาร 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Aug 07, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง