ขี่จักรยานรอบทุ่งนากับเพื่อนๆ
ศึกษาธรรมชาติอาการเข้าสังคมกับเพื่อนในหมู่บ้าน
เราออกไปขี่จักรยานภาพทุ่งนาในบริเวณใกล้บ้าน กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน ศึกษาธรรมชาติรอบตัว ระบบนิเวศบริเวณทุ่งนา และสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยตามบริเวณท้องนา