รูปตัวเอง
เติบโตสมวัย
เล่นตลอด
แข็งแรง
ชอบ Inline Skate