Magic fun
มายากลในแบบลูกเรา
 
ส่งเสริมในสิ่งที่ลูกสนใจ
  • สนุกกับการได้ใช้ฝีมือในการเล่นกล
  • ภูมิใจที่สามารถลวงกลให้คนดูมีความตื่นเต้น
  • ลูกได้ฝึกทักษะการเล่นกลแบบง่ายๆ ในแบบที่เค้าชอบ