✏️Test English✏️
✏️Test English✏️
สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม
  • ได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้น
  • ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ
  • ได้ฝึกทั้งการเขียน การอ่าน การแปล ประโยคภาษาอังกฤษ