กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่23
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สัปดาห์ที่ 3 ของการเรียน เราทำกิจกรรมประกอบมื้ออาหาร และทัศนศึกษาธุรกิจในชมชน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือแซนวิช
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้
ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้อง
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย พัฒนาความรับผิดชอบในการดูแลจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถจัดการปรับปรุงสมรรถาพการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้รู้จักร้านคอมพิวเตอร์ในชุมขน และส่งเสริมริพัฒนาการด้านการเข้าสังคม พบปะพูดคุยกับพนักงาน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อตนเองและสังคม ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตเพื่ออยู่ร่วมในสังคม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านกาแฟ
เป้าหมาย พัฒนาพัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม
ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านกาแฟในชุมขน หาความรู้ในกิจกรรมที่สนใจ และส่งเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคม
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียรีนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน