ผีเสื้อ หนอนดอกพุด ออกจากดักแด้แล้ว ลองให้เด็กวาด และสังเก

ผีเสื้อ หนอนดอกพุด ออกจากดักแด้แล้ว ลองให้เด็กวาด และสังเกต สี และลาย เห็นเขียวแบบนี้ เด็กสังเกต เขียวโทนไหน เอา สีไม้ระบายไล่โทนเขียวเอา เด็กบอกมีชมพูม่วงๆ ด้วย

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.ฝึกการสังเกต 2.เข้าใจธรรมชาติ วงจรชีวิตสัตว์ สิ่งมีชีวิต 3.เข้าใจวิถีความตาย การมีชีวิตอนู่ 4.ทำงานศิลปะ