ห้องเรียนธรรมชาติ ที่พร้อมที่สุด
เราสร้าง สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เพื่อฝึกให้ อาสา รู้จัก วิถีชีวิต ที่เป็นธรรมชาติ เป็นการสร้าง พื้นที่ ปลอดภัย ที่บริสุทธิ์ และเต็มไปด้วยสัจธรรม
ห้องเรียนที่เปิดกว้าง มีดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นครู สำหรับ การสอน มีสัตว์ ต่าง ๆ สิ่งมีชีวิต ต้นไม้ เชื้อรา แมลง และเสียงท่วงทำนอง ที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิตร และไม่มีพิษภัยใดๆ ทำให้ เด็กหญิง อาสา เติบโต กับสภาพแวดล้อม และมี จิตวิญญาณที่ก่อกำเนิด จาก พื้นฐานที่ จำเป็น ทั้ง อาคาร ที่ทำด้วยดิน และ ทักษะ ที่จะอยู่ร่วมกันกับ สัตว์ต่างๆ รวมถึง ความหมายของคำว่า มนุษย์ ที่เกิดมาเพื่อ "รักษา" มิใช่ "ทำลาย" และสามารถ เป็นส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติ และเป็นพลังงาน ที่ไหลเวียนอยู่ ในวัฏจักร อันยิ่งใหญ่ และสำนึก ในความเป็นสิ่งเล็กๆ ที่เกิดมาเพื่อ เป็น "ประโยชน์" มิใช่ "เป็นโทษ" กับผู้หนึ่งผู้ใด หรือ กับสิ่งมีชีวิต อื่นๆ