Baan Kanta - รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 4 27-05-2021
ZOOM Meeting กับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) หัวข้อ "รู้เท่าทัน​สื่อ" ตอน พลังของสื่อ 27 พฤษภาคม​ 2564 เวลา 9:30 - 10:00 น.
Fake news
Cyber bullying