ปลูกต้นไม้
น้องเบนปลูกต้นลิ้นจี่ค่ะ
เข้าหน้าฝน ช่วงที่เพาะปลูก  น้องฝึกปลูกต้นไม้ เป็นพืชยืนต้น