การใช้เทคโนโลยี
ฝึกพิมพ์ค้นหาเอง สนใจอะไรขอพิมพ์เองค่ะ
ทบทวนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
ทางอินเทอร์เนต