กิจกรรมทดสอบไอคิวเด็ก
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัสกิจกรรมทำแบบทดสอบไอคิวเด็ก เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้คิดแก้ปัญหา ฝึกสังเกตุ เพิ่มปํญญา พัฒนาไหวพริบของเด็ระดับปฐมวัย พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยให้เลือกระบายสีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดด้วยสีที่โจทย์กำหนดให้ เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจและด้านสติปัญญา