กิจกรรมทดสอบไอคิวเด็ก
เลือกระบายสีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดด้วยสีที่กำหนดให้
เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้คิดแก้ปัญหา ฝึกสังเกตุ เพิ่มปํญญา พัฒนาไหวพริบของเด็ระดับปฐมวัย