ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.2
- ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
- เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูต่างชาติ  และแอป monkey  
- เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ และแอป Hello chinese
- เรียนภาษาไทยในเล่มพร้อม ทำแบบฝึกหัด