การเล่นกลางแจ้ง
เมื่อกลุ่มเด็กบ้านเรียนทักข์อิทธิพร มารวมกลุ่มกันกับบ้านเรียนสวนลมเจย อะไรจะเกิดขึ้น?
การเล่นปีนป่ายต้นไม้เล่นตามจินตนาการณ์ของเด็ก เป็นการออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เติบโตอย่างแข็งแรงและสมวัย