เรียนรู้สุขศึกษาออนไลน์
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
 
  พี่โฟกัสเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักและรู้วิธีใช้ช้อน ส้อม จาน การใช้ช้อนกลาง ทางDLTV ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในโทรทัศน์สำหรับชั้นอนุบาล3
  วันนี้ไดัเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ได้รู้จัก ช้อน ส้อม ช้อนกลาง ถ้วย จานได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหาร ว่าควรล้างมือก่อนและรับประทานอาหารทุกครั้ง ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร เป็นต้น